Pages Menu
Categories Menu

Artykuł dodano: 21/01/2016

Udar mózgu – Dlaczego jest aż tak groźny?

Udar mózgu – Dlaczego jest aż tak groźny?

Udar mózgu – Dlaczego jest aż tak groźny? Jakie są jego objawy charakterystyczne? I dlaczego time is brain? Starsza kobieta (76 lat) trafiła do szpitala, skarżąc się na problemy z chodzeniem i wypowiadaniem słów. Lekarz dyżurny zlecił wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych. Uznał, że obserwacja na oddziale nie jest konieczna i odesłał pacjentkę do domu. Kilka godzin później kobieta dostała kolejnego udaru mózgu, a jej stan znacząco pogorszył się (10). Opisany przypadek pokazuje, jak niebezpieczny jest brak prawidłowego rozpoznania wczesnego okresu udaru mózgu. Opierając się na statystykach należy mocno podkreślić, że zmniejszenie śmiertelności okołoudarowej związane jest głównie z wczesną diagnostyką oraz nowym podejściem terapeutycznym. Zatem jak najbardziej aktualne jest stwierdzenie: time is brain, co z praktycznego punktu widzenia oznacza, że dosłownie każda minuta wczesnej diagnostyki oraz wdrożenia odpowiedniego leczenia zwiększa szansę przeżycia tkanki mózgowej bądź ogranicza rozległość zmian spowodowanych udarem (8). Czym dokładnie jest udar mózgu, jakie są jego objawy charakterystyczne i jak często występuje? Zagadnienia te opisane są w niniejszym artykule. Słowa kluczowe: udar mózgu, objawy charakterystyczne, epidemiologia udaru...

Więcej

Artykuł dodano: 12/09/2015

Typy udarów mózgu

Typy udarów mózgu

Typy udarów mózgu: udar krwotoczny, udar niedokrwienny, udar żylny. Podział, przyczyny i objawy. Udar mózgu jest stanem bezpośrednio zagrażającym zdrowiu i życiu. Przez wzgląd na częstość występowania oraz skutki stanowi on poważny problem społeczny i ekonomiczny, którego nie można bagatelizować. Znanych jest wiele podziałów udaru mózgu. W niniejszym artykule przeprowadzono klasyfikację, która uwzględnia najnowszą definicję udaru mózgu (zgodnie z American Heart Association i American Stroke Association 2013). Zatem z punktu widzenia patomechanizmu choroby wyróżnia się trzy podstawowe typy udarów: udar niedokrwienny, udar krwotoczny i udar żylny (2, 5-6, 8). Słowa kluczowe: udar niedokrwienny, udar krwotoczny, udar żylny   Udar niedokrwienny Udar niedokrwienny (występujący u ok. 80-85% przypadków udarów mózgu) spowodowany jest zamknięciem lub zwężeniem światła naczyń wewnątrzmózgowych (Rys. 1) lub doprowadzających krew do mózgu, ale również może wystąpić wskutek zaburzeń hemodynamicznych, które skutkują spowolnieniem przepływu mózgowego. W konsekwencji niewydolności krążenia mózgowego może dojść do powstania pojedynczego lub mnogich zawałów mózgu (3, 6). Do podstawowych przyczyn niedrożności naczynia krwionośnego należą: 1. Zator pochodzący z serca W przebiegu niektórych chorób serca...

Więcej

Artykuł dodano: 05/06/2015

Pierwsza pomoc w przypadku osób z udarem mózgu.

Pierwsza pomoc w przypadku osób z udarem mózgu.

Pierwsza pomoc w przypadku osób z udarem mózgu. Złota godzina udarowa. Udar mózgu jest stanem, który zagraża zdrowiu i życiu osoby poszkodowanej. Każdy człowiek, u którego istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia udaru, powinien jak najszybciej zostać zdiagnozowany w warunkach szpitalnych. Bez względu na stopień nasilenia objawów, rozpoznanie udaru jest bezwzględnym wskazaniem do hospitalizacji pacjenta na oddziale lub pododdziale, które są do tego przystosowane. Aby czas był sprzymierzeńcem, a nie wrogiem dla tych osób, wskazana jest szybka diagnostyka oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia. Działania takie bowiem zwiększają szansę przeżycia tkanki mózgowej bądź ograniczają rozległość zmian spowodowanych udarem. Istotną rolę odgrywa także samo postępowanie przedszpitalne, obejmujące pierwszą pomoc (2, 12). Niestety ograniczenia w leczeniu spowodowane są głównie tym, że większość osób z udarem mózgu zbyt późno przyjeżdża do szpitala. Dlaczego tak się dzieje? Otóż bardzo często dochodzi do błędnego rozpoznania bądź lekceważenia objawów (sugerujących wystąpienie udaru mózgu) przez samego poszkodowanego lub przez jego rodzinę. Dodatkowo pojawia się problem zbyt późnego wezwania i przybycia pomocy medycznej. Zatem bardzo ważną rolę w ratowaniu zdrowia i życia...

Więcej

Artykuł dodano: 29/03/2015

Udar mózgu – profilaktyka pierwotna i wtórna

Udar mózgu – profilaktyka pierwotna i wtórna

Udar mózgu na celowniku – profilaktyka pierwotna i wtórna Profilaktyka jest zespołem działań i środków, które stosuje się w celu zapobiegania występowania zjawisk niepożądanych i negatywnych w przyrodzie, w tym w życiu człowieka (8). Powszechnie uważa się, że odgrywa ona najważniejszą rolę w walce z udarem mózgu (4). Współczesne badania nad udarem oraz zmniejszeniem  zapadalności  na  tę chorobę  koncentrują  się  przede wszystkim na prewencji (profilaktyce) pierwotnej, postępowaniu w ostrym okresie udaru niedokrwiennego, prewencji wtórnej oraz ograniczeniu skutków zmian powstałych w ośrodkowym układzie nerwowym (2). Warto pamiętać, że wpływ czynników ryzyka na zachorowalność nie zależy jedynie od stopnia zwiększenia zagrożenia chorobami, ale także (co należy mocno podkreślić) od ich rozpowszechnienia w populacji. Natomiast rozpowszechnienie czynników ryzyka, podlegających modyfikacji, można zmienić poprzez zmianę norm zachowania lub dzięki interwencji medycznej, a zatem za pomocą wdrożenia odpowiednich działań profilaktycznych. Cel jest jeden: zmniejszanie liczby osób, narażonych na wystąpienie udaru mózgu oraz zapobieganie konsekwencjom choroby u osób po przebytym udarze  (4). I taka jest też myśl przewodnia niniejszego artykułu. Słowa kluczowe: profilaktyka udaru mózgu,...

Więcej