Pages Menu
Categories Menu

Artykuł dodano: 12/09/2015

Typy udarów mózgu

Typy udarów mózgu

Typy udarów mózgu: udar krwotoczny, udar niedokrwienny, udar żylny. Podział, przyczyny i objawy. Udar mózgu jest stanem bezpośrednio zagrażającym zdrowiu i życiu. Przez wzgląd na częstość występowania oraz skutki stanowi on poważny problem społeczny i ekonomiczny, którego nie można bagatelizować. Znanych jest wiele podziałów udaru mózgu. W niniejszym artykule przeprowadzono klasyfikację, która uwzględnia najnowszą definicję udaru mózgu (zgodnie z American Heart Association i American Stroke Association 2013). Zatem z punktu widzenia patomechanizmu choroby wyróżnia się trzy podstawowe typy udarów: udar niedokrwienny, udar krwotoczny i udar żylny (2, 5-6, 8). Słowa kluczowe: udar niedokrwienny, udar krwotoczny, udar żylny   Udar niedokrwienny Udar niedokrwienny (występujący u ok. 80-85% przypadków udarów mózgu) spowodowany jest zamknięciem lub zwężeniem światła naczyń wewnątrzmózgowych (Rys. 1) lub doprowadzających krew do mózgu, ale również może wystąpić wskutek zaburzeń hemodynamicznych, które skutkują spowolnieniem przepływu mózgowego. W konsekwencji niewydolności krążenia mózgowego może dojść do powstania pojedynczego lub mnogich zawałów mózgu (3, 6). Do podstawowych przyczyn niedrożności naczynia krwionośnego należą: 1. Zator pochodzący z serca W przebiegu niektórych chorób serca...

Więcej